Ochrana dat

Všeobecná upozornění

Velmi nám záleží na ochraně vašich osobních údajů. S tímto Prohlášením o ochraně údajů vám poskytujeme přehled o tom, jak CMC Center Managemente GmbH / KaufPark Dresden-Nickern (dále jen „my“) jako kompetentní místo ve smyslu aplikovatelných zákonů o ochraně údajů zpracováváme vaše osobní údaje.

Zásada

S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů jakož i s tímto Prohlášením o ochraně údajů. Naši internetovou stránku můžete používat zpravidla zcela bez uvedení osobních údajů. Pokud se na našich stránkách evidují osobní údaje, provádíme to, pokud možno, neustále na dobrovolném základu.

Evidování a zpracovávání údajů na naší internetové stránce

Používáme tyto údaje, abychom mohli odpovídat na vaše dotazy a bez vašeho souhlasu neposkytujeme údaje třetím osobám. Zpracovávání údajů se provádí na základě vaše souhlasu nebo našich oprávněných zájmů na zpracování vaší žádosti v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů („ONOOÚ“).
Navíc evidujeme přes naše IT-systémy údaje při návštěvě naší internetové stránky. Evidence těchto údajů se provádí automaticky, jakmile internetovou stránku navštívíte. Část údajů evidujeme, abychom zaručili bezchybné poskytování internetové stránky. Jiné údaje lze využít pro analýzu chování uživatelů. Zpracováváme tyto údaje buď na základě vašeho souhlasu nebo na základě našich oprávněných zájmů o efektivním o bezpečném poskytování této internetové stránky v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. a popř. f ONOOÚ Předávání vašich údajů třetím osobám bez výslovného souhlasu, např. pro účely reklam, neprovádíme.

Server-Log-Files

Pokaždé, když vyvoláte naši internetovou stránku, se z vašeho prohlížeče automaticky vysílají určité informace na server internetové stránky, pro umožnění komunikace mezi vaším prohlížečem a serverem. Tyto informace se ukládají do takzvaných logfiles, které váš prohlížeč předává automaticky na nás. Jsou to napĹ™. informace o
• typu a verzi prohlížeče, který používáte,
• vámi používaném provozním systému,
• internetové stránce, ze které jste se k nám aktuálně dostal,
• jménu hostitele (IP-adresa) zpřístupněného počítače jakož
• přesný čas dotazu na server.
Tyto údaje se nedají přiřadit určité osobě. Sloučení těchto údajů s jinými zdroji údajů se nestane. S výhradou případných zákonných povinností archivace mažeme nebo anonymizujeme vaši IP adresu po opuštění internetové stránky, pokud nevyplyne něco jiného u tohoto Prohlášení o ochraně údajů a je to právně přípustné.
Jinak využíváme informace předané na náš server vaším prohlížečem v anonymizované formě – tedy aniž by bylo možné vyvodit závěry – pro analýzu a zlepšení našich služeb. Tímto způsobem můžeme např. objevit možné chyby nebo zjistit, ve kterých dnech a v jakou přesnou dobu se naše internetové stránky obzvlášť silně používají.

Příjem údajů

Zpracovatel
Můžeme pověřit třetí osoby, aby pro nás provedly jako zpracovatelé určité služby, v jejichž souvislosti by mohli mít přístup na vaše osobní údaje. To zahrnuje služby v oblastech IT, e-mailu, webových stran a marketinku. Použití poskytovatelé služeb mají vůči nám právní povinnost, učinit přiměřená a organizační bezpečnostní opatření pro ochranu zpracovávaní osobních údajů a smí je zpracovávat pouze v souladu se zakázkou podle našich pokynů.

Sonstige Empfänger

Kromě toho můžeme vaše osobní údaje v případě potřeby předávat úřadům pro trestní stíhání a jiným úřadům, právním poradcům nebo ostatním třetím subjektům ve shodě s aplikovatelným právem pro ochranu osobních údajů. Právní podklad k tomu se nachází v nezbytnostech předávání údajů pro dodržení právních závazků (čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. c) ONOOÚ), jimž podléháme, jakož i v našich oprávněných zájmech (č. 6 odst. 1 s. 1 písm. f) ONOOÚ), jako např. na vykonávání nebo odvrácení právních nároků.

Předávání údajů do třetích států

Vaše osobní údaje lze předat na příjemce v třetích státech, kteří nejsou smluvní stranou Evropského hospodářského prostoru (EHP), které nemohou zaručit přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů, jako jsou např. USA. Příjemci v USA mohou být certifikovaní podle EU-U.S. Privacy Shield a tím zaručit přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů z hlediska Práva o ochraně osobních údajů EU. Tak se provádí např. předávání údajů na Google na základě EU-U.S.Privacy Shields. Pokud budou vaše osobní údaje předány třetím subjektům do států, které neposkytují z hlediska práva na ochranu osobních údajů EU přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů, podpoříme se při předání na vlastní záruky jako jsou např. standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí. Můžete si vyžádat kopii příslušných vhodných záruk tak, že se obrátíte na kontaktní údaje, které jsou uvedené na konci tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Přístup je omezený pro příjemce, kteří příslušné údaje potřebují pro plnění svých úkolů.

Doba uložení vašich osobních údajů, kritéria doby uložení

Vaše osobní údaje se ukládají tak dlouho, jak je to potřebné pro účely příslušného zpracování osobních údajů. Pokud již nebudeme vaše osobní údaje pro příslušné účely potřebovat, vymažeme je z našich systémů a záznamů nebo je zcela anonymizujeme tak, že je nebude již možno identifikovat. Vymazání nebo kompletní anonymizace vašich osobních údajů se neprovede, pokud a dokud budeme muset údaje archivovat, abychom splnili zákonná a úřední závazky, např. zákonné povinnosti k archivaci, které vyplývají z obchodního zákoníku nebo daňového zákona, ve kterých jsou určené archivační lhůty od šesti do deseti let, nebo pokud budeme údaje potřebovat pro zajištění důkazů v rámci promlčecí lhůty, která činí zpravidla tři roky, v jednotlivých případech ale může činit až třicet let.

Vaše práva jako subjekt údajů a jak je můžete uplatnit

Když jste vyjádřili váš souhlas ke zpracování vašich osobních údajů, můžete je kdykoliv odvolat s platností do budoucnosti. Takové odvolání nemá vliv na zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu. Pokud podáte odvolání, nebudou vaše osobní údaje již zpracovávané, leda že by to dovolil jiný (zákonný) právní základ. Pokud se odvoláte a není předložený žádný jiný právní základ, musíme osobní údaje neprodleně vymazat (čl. 17 odst. 2 písm. b) ONOOÚ).
Podle aplikovatelného práva na ochranu osobních údajů máte jako subjekt údajů právo na informaci (čl. 15 ONOOÚ), právo na opravu (čl. 16 ONOOÚ), právo na vymazání (čl. 17 ONOOÚ) právo na omezení zpracování (čl. 18 ONOOÚ) jakož i právo na přenositelnost údajů (čl. 20 ONOOÚ). Právo na informaci a právo na vymazání může být podle národních předpisů aplikovatelného práva na ochranu osobních údajů za určitých okolností omezeno. Navíc jste oprávněni, podat stížnost u orgánu na ochranu osobních údajů (čl. 77 ONOOÚ).
Za určitých okolností máte právo se odvolat proti zpracování osobních údajů (čl. 21 odst. 1 ONOOÚ), které se vás týkají z důvodů, které vyplynou z vaší zvláštní situace a provedou se z důvodu našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) ONOOÚ). Navíc máte právo, když budou vaše osobní údaje zpracovávané za účelem přímé reklamy, nesouhlasit se zpracováním osobních údajů, které se vás týkají, pokud jsou v souvislosti s takovou přímou reklamou (čl. 21 odst. 2 ONOOÚ). V tomto případě nebudeme zpracovávat vaše osobní údaje pro tyto účely.
Pro výkon vašich práv a případných odvolání se obraťte na následující adresu: Werbegemeinschaft Stern-Center Sindelfingen GbR, Mercedesstraße 12, 71063 Sindelfingen, c/o Multi Germany GmbH.

Zabezpečená komunikace SSL resp. TLS

Tato stránka využívá z bezpečnostních důvodů a o ochraně přenosu důvěrných obsahů, jako jsou například objednávky a poptávky, které nám zasíláte jako provozovatelé stránek, zabezpečenou komunikaci SSL resp. TLS Zašifrované spojení poznáte podle toho, že na řádku adresy prohlížeče přejdete z “http://” na “https://” a na symbolu klíče ve vašem řádku prohlížeče.
Když je aktivované zašifrování SSL resp. TLS, nemohou údaje, které na nás předáváte číst třetí subjekty.
Upozorňujeme však na to, že může přenos údajů vykazovat v internetu bezpečnostní mezery. Dokonalá ochrana údajů před přístupem třetími subjekty není možná.

Používání plunginů

Facebook Pixel
S vaším souhlasem se v rámci této webové stránky pro účely analýzy, optimalizace a hospodárného provozování naší online nabídky používá tzv. „Facebook-Pixel“ sociální sítě Facebook, kterou provozuje Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, resp. pokud sídlíte v EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland („Facebook“).
Facebook je certifikovaný pod smlouvou Privacy-Shield a poskytuje tím záruku, že bude dodržovat evropské právo na ochranu osobních údajů ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active ).

S pomocí Facebook-Pixelů je Facebook schopný za jedno schopný, určit návštěvníky naší online nabídky jako cílovou skupinu pro zobrazení inzerátů (tzv. „Facebook-Ad“). Přiměřeně k tomu používá Facebook-Pixel, pro zobrazení námi zapnutých Facebook-Ads pouze takovým uživatelům Facebooku, kteří také projevili zájem na naší online nabídce nebo vykazují určité znaky (např. zájmy o určitá témata nebo výrobky, které se určují na základě navštívených webových stránek, které předáváme Facebooku (tzv. „Custom-Audiences“). S pomocí Facebook-Pixelů bychom chtěli zajistit, aby náš Facebook-Ads potenciálnímu zájmu uživatelů odpovídal a neobtěžoval je. S pomocí Facebook-Pixelů můžeme dále sledovat účinnost reklamních inzerátů Facebooku pro statistické účely a účely průzkumu trhu tak, že vidíme, zda uživatel po kliknutí na reklamní inzerát Facebooku byl přesměrován na naši webovou stránku (tzv. „konverze“).
Facebook-Pixel se s vaším souhlasem při vyvolání naší webové stránky Facebookem začlení a může na vašem přístroji uložit tzv. cookie, tj. malé soubory. Když se poté na Facebooku přihlásíte nebo navštívíte přihlášeném stavu Facebook, zaznamená se návštěva naší online nabídky na vašem profilu. Údaje, které jsme přes vás zjistili jsou pro nás anonymní, neposkytují nám tedy žádné informace o identitě uživatele. Ovšem údaje z Facebooku se ukládají a zpracovávají, takže je možné spojení k příslušnému profilu uživatele a lze je používat Facebookem nebo k vlastnímu účelu průzkumu trhnu a reklamy. Pokud bychom měli předávat údaje Facebooku za účelem porovnání, budou lokálně na prohlížeči zašifrované a teprve potom zasílaní přes zajištěné spojení https. To se provádí pouze za tím účelem, vytvořit porovnání s údaji, které stejným způsobem zašifroval Facebook.

Zpracovávání údajů Facebookem se provádí v rámci směrnice o používání osobních údajů Facebooku. K tomu a k dalším otázkám naleznete podrobné údaje na https://www.facebook.com/policy.php. Speciální informace a podrobnosti k Facebook-Pixelu a jeho způsobu fungování naleznete také v nápovědě od Facebooku: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.
Můžete se odvolat proti evidenci od Facebook-Pixelu a používání vašich údajů k zobrazení od Facebook-Ads. Pro nastavení, jaké druhy reklamních inzerátů vám mohou být v rámci Facebooku zobrazovány si můžete vyvolat stránky, které vytvořil Facebook a postupovat podle pokynů k nastavením uživatelských reklam na: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Nastavení se provedou nezávisle na platformě, tzn.budou převzaté pro veškeré přístroje jako je stolní počítač nebo mobilní přístroje.
Evidence vašich údajů prostřednictvím Facebook-Pixelů na našich webových stránkách můžete nastavit a zabránit na této webové stránce:https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

YouTube
Naše webová stránka používá Plunginy stránky YouTube, která je provozována Googlem. Provozovatelem stránek je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Automaticky se vytvoří spojení k serverům od YouTube, když navštívíte jednu z našich stránek, kterou jsou vybavené Plunginem-YouTube. Při tom se serveru YouTube sdělí, jaké naše stránky jste navštívil.
Když jste přihlášeni na svém účtu YouTube, umožňujete YouTube, přiřadit vaše vyhledávací chování přímo vašemu osobnímu profilu. Tím se se z vašeho účtu YouTube odhlásíte, můžete tomu zabránit.
Další informace pro zacházení s uživatelskými údaji naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů od YouTube na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Cookies

Na našich online nabídkách na různých stránkách používáme takzvané Cookies, aby bylo možno komfortně vytvářet používání naší internetové stránky a umožnit používání určitých funkcí. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou odložené na vašem přístroji a které váš prohlížeč ukládá.
Většina cookies, které používáme, jsou takzvané „session cookies“. Na konci vaší návštěvy se automaticky vymažou. Jiné cookies zůstávají na vašem koncové přístroji uložené, dokud je nevymažete. Tyto cookies nám umožňují rozpoznat váš prohlížet při další návštěvě.
Váš prohlížeč můžete nastavit také tak, abyste byli o usazení cookies informováni a dovolili cookies pouze v jednotlivém případě, přijetí cookies pro určité případy nebo obecně vyloučit nebo aktivovat automatické vymazání cookies při zavření vašeho prohlížeče. U deaktivace cookies může být omezena funkčnost naší internetové stránky.

Jméno cookies Druh cookies První nebo Třetí MĹŻĹže se zablokovat Sezení nebo trvalý Doba zániku Účel
wordpress_sec Nutné cookies Třetí Sezení 14 dní Používá se pro kontrolu, zda je aktuální návštěvník přihlášený uživatel.
wordpress_logged_in Nutné cookies Třetí Sezení 14 dní Používá se pro kontrolu, zda je aktuální návštěvník přihlášený uživatel.

Změnit nastavení cookies

Google Analytics

Pokud jste s tím souhlasili, používá tato internetová stránka Google Analytics, službu analýzy údajů společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google používá tzv. cookies, textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a které umožňují analýzu používání internetové stránky vámi. Informace o vašem používání této internetové stránky (včetně vaší IP adresy), které se vytváří díky cookies, se přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Google bude tyto informace používat, pro vyhodnocení vašeho používání internetové stránky, pro sestavování hlášeních o aktivitách na webových stránkách pro provozovatele internetové stránky a pro poskytování dalších služeb, které jsou spojené s používáním webové stránky a internetu. Google tyto informace, popřípadě předá třetím subjektům, pokud to je zákonem předepsané a pokud třetí subjekt tyto údaje bude zpracovávat na objednávku společnosti Google. Google Analytics používáme výhradně s funkcí anonymizace, u které se IP-adresa před předáním společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrátí. Pouze ve výjimečných případech se předává společnosti Google do USA kompletní IP adresa a teprve tam se zkracuje. Google analyzuje evidované informace a předává nám hlášení o aktivitách používání na naší internetové stránce a poskytuje k tomu vůči nám další služby. IP-Adresa, která byla v rámci Google-Analytics předána z vašeho prohlížeče se s jinými údaji od Googlu neslučuje. Kromě blokády veškerých cookies můžete vaším prohlížečem zabránit zpracovávání vašich údajů společností Google tak, že si stáhnete a nainstalujete plungin prohlížeče, který je disponibilní na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Další informace ke Google-Analytics naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů od Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=d. Právní základ zpracování údajů za účelem analýzy je váš souhlas v souladu s čl. 6 s.1 písm. a ONOOÚ.

Prohlížeč Add-on pro deaktivování Google Analytics
Prohlížeč Add-on pro deaktivování Google Analytics poskytuje návštěvníkovi webové stránky více kontroly nad tím, jaké údaje shromažďuje Google Analytics o vyvolané webové stránce. Add-on sděluje JavaScript (ga.js) od Google Analytics, že se nemají předávat žádné informace o návštěvě webové stránky na Google Analytics. Pokud byste chtěli tuto funkci používat, stáhněte a instalujte si Add-on pro svůj aktuální prohlížeč. Prohlížeč Add-on pro deaktivování od Google Analytics je k dispozici pro Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox Apple Safari a Opera.
Odkaz: Prohlížeč Add-onClick

Google – obecná upozornění

Podrobnější informace o zpracovávání údajů společností Google naleznete na upozorněních pro ochranu osobních údajů od společnosti Google. Tam můžete také v centru na ochranu osobních údajů změnit vaše nastavení tak, že můžete vaše údaje spravovat a ochránit. Další informace k ochraně osobních údajů za účelem reklamy společností Google, možnostech nastavení a odvolání naleznete navíc na následujících webových stránkách společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de („Přehled ochrany osobních údajů od Google“), https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ („Používání údajů společností Google při jejich používání webových stránek nebo aplikací našich partnerů“), https://www.google.com/policies/technologies/ads („Používání údajů za účelem reklamy“), https://www.google.de/settings/ads („Správa informací, které Google používá, aby zviditelnil svoji reklamu“) a https://www.google.com/ads/preferences/ („Určete, jakou reklamu vám Google ukáže“).

Google reCAPTCHA

Na této webové stránce používáme „Google reCAPTCHA“ (dále jen „reCAPTCHA“). Poskytovatel je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. S reCAOTCHA se má překontrolovat, zda bylo zadání údajů na této webové stránce (např. v kontaktním formuláři) provedeno člověkem nebo automatizovaným programem. Zde analyzuje reCAPTCHA na základě různých znaků chování návštěvníka webové stránky. Tato analýza začíná automaticky, jakmile vstoupí návštěvník webové stránky na webovou stránku. Pro analýzu používá reCAPTCHA různé informace (např. IP adresu, dobu setrvání návštěvníka webové stránky na webové stránce nebo pohyby myší, které učinil uživatel. Data, která byla při analýze nashromážděná se předávají dále Googlu. Analýzy reCAPTCHA běží kompletně v pozadí. Návštěvníci webové stránky na to nejsou upozorňováni, že probíhá analýza. Ukládání a analýza údajů se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f ONOOÚ. Provozovatelé webových stránek mají oprávněný zájem na tom, aby chránili své webové nabídky před zneužitím automatizovaného špehování a před SPAMEM. Pokud byl dotazován přiměřený souhlas, provádí se zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. odst. 1 písm. a ONOOÚ; souhlas lze kdykoliv odvolat. Další informace ke Google reCAPTCHA naleznete v Ustanoveních na ochranu osobních údajů společnosti Google a v podmínkách pro používání Google na následujících odkazech: https://policies.google.com/privacy?hl=de und https://policies.google.com/terms?hl=de.

Otázky k ochraně osobních údajů

Pokud máte otázky k ochraně osobních údajů nebo byste chtěli vzít na vědomí předložená práva, můžete nás kontaktovat:

CMC Center Management GmbH
Am Rondell 1
12529 Schönefeld
Deutschland

Předpisy o ochraně dat při aplikaci a používání Map Google

Tato webová stránka používá Google Maps API, mapovou službu od společnosti Google Inc. („Google“) k zobrazení interaktivní mapy. Používáním Google Maps mohou být informace o vašem používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) přeneseny na server Google v USA a tam uloženy.

Společnost Google může předávat informace získané prostřednictvím služby Analytics & Maps třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto údaje jménem společnosti Google. Google za žádných okolností nespojuje vaši IP adresu s jinými údaji Google. Přesto by bylo technicky možné, aby Google na základě obdržených dat dokázal identifikovat alespoň jednotlivé uživatele. Je možné, že osobní údaje a osobnostní profily uživatelů webových stránek mohou být zpracovávány společností Google pro jiné účely, na které máme a nemůžeme mít žádný vliv. To a skutečnost, že data jsou přenášena do USA, je problematická z důvodu ochrany dat. Máte možnost snadno deaktivovat službu Google Maps a zabránit tak přenosu dat na Google: Chcete-li to provést, deaktivujte JavaScript ve svém prohlížeči. Rádi bychom však upozornili, že v tomto případě nelze použít zobrazení mapy. Používáním této webové stránky a nedeaktivováním funkce JavaScript výslovně prohlašujete, vědomi si problémů ochrany údajů, že souhlasíte se zpracováním údajů o vás shromážděných společností Google způsobem a za účelem popsaným výše.