Zásady ochrany osobních údajů

Všeobecné pokyny

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás obzvláště důležitá. Tímto prohlášením o ochraně osobních údajů Vám poskytneme přehled o tom, jak reklamní sdružení Kaufpark Dresden, Dohnaer Straße 246, 01239 Dresden c/o HBB Centermanagement GmbH & Co. KG (dále jen „my“) zpracovává Vaše osobní údaje jakožto zodpovědná osoba ve smyslu platných zákonů o ochraně osobních údajů.

Principy

S Vašimi osobními údaji bude nakládáno důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů i tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Zpravidla můžete naše internetové stránky používat v plném rozsahu bez uvedení osobních údajů. Pokud jsou na našich stránkách osobní údaje shromažďovány, probíhá to vždy dobrovolně, pokud je to možné.

Shromažďování a zpracování údajů na těchto internetových stránkách

Osobní údaje od Vás shromažďujeme, když nám je poskytnete. Mohou to být např. údaje, které zadáte do kontaktního formuláře na této internetové stránce, jako je například Vaše jméno nebo e-mailová adresa. Tyto údaje používáme k zodpovězení Vašich dotazů a nepředáváme je třetím stranám bez Vašeho souhlasu. Zpracování údajů probíhá na základě Vašeho souhlasu nebo našich oprávněných zájmů při zpracování Vaší záležitosti v souladu s čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. a příp. obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“).
Kromě toho shromažďujeme údaje prostřednictvím našich IT systémů při Vaší návštěvě našich internetových stránek. Shromažďování těchto údajů probíhá automaticky, když navštívíte internetové stránky. Ćást údajů se shromažďuje, aby se zajistilo, že interntové stránky jsou poskytovány bezchybně. Jiná data mohou být používána k analýze Vašeho uživatelského chování. Tyto údaje zpracováváme buď na základě Vašeho souhlasu, nebo na základě našich oprávněných zájmů na výkonném a bezpečném poskytování těchto webových stránek podle čl. 6 odst. 1 str. 1. písm. a nebo f GDPR. Vaše údaje nebudou předávány, např. pro reklamní účely, třetím osobám bez výslovného souhlasu.

Soubory protokolu serveru

Pokaždé, když navštívíte naše internetové stránky, z prohlížeče se automaticky odešlou určité informace na server internetových stránek, aby byla umožněna komunikace mezi Vaším prohlížečem a serverem. Tyto informace se uloží v takzvaných logových souborech, které Váš prohlížeč automaticky předá nám. Jedná se například o následující informace:
• typ a verze prohlížeče, který používáte,
• operační systém, který používáte,
• internetové stránky, ze kterých jste přišli na aktuální stránku,
• název hostitele (IP adresa) přistupujícího počítače a
• čas požadavku serveru.
Tyto údaje nelze přidělit určitým osobám. Sloučení těchto dat s jinými zdroji dat neprobíhá. S výhradou jakýchkoli zákonných povinností uchovávání smažeme nebo anonymizujeme Vaši IP adresu poté, co opustíte internetové stránky, pokud není v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeno jinak, a je to právně přípustné.
Dále používáme informace přenášené pomocí Vašeho prohlížeče na naše servery v anonymizované formě – tedy bez možnosti Vašeho vysledování – pro analýzu a zlepšování našich služeb. Tímto způsobem můžeme například odhalit možné chyby nebo určit, ve kterých dnech a časech jsou naše webové stránky používány obzvláště výrazně.

Příjemce údajů

Pověřený zpracovatel
Můžeme pověřit třetí osobu, aby pro nás jako pověřený zpracovatel vykonala určité služby, v jejichž rámci může třetí strana získat přístup k Vašim osobním údajům. To zahrnuje zejména služby v oblasti IT, e-mailu, webových stránek a marketingu. Pověření poskytovatelé služeb jsou smluvně povinni přijmout přiměřená technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu zpracovávaných osobních údajů a zpracovávat je podle smlouvy pouze podle našich pokynů.

Ostatní příjemci

Kromě toho můžeme Vaše osobní údaje v případě potřeby sdílet s orgány činnými v trestním řízení a jinými úřady, právními poradci nebo jinými třetími osobami v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Právní podklady pro toto se nacházejí v potřebě přenosu údajů pro dodržení zákonných povinností (čl. 6 odst. 1 str. 1 pís. c) GDPR), kterým podléháme, stejně jako v našich oprávněných zájmech (čl. 6 odst. 1 str. pís. f) GDPR), například při výkonu nebo obraně právních nároků.

Přenos údajů do třetích zemí

Vaše osobní údaje mohou být předány příjemcům ve třetích zemích mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), které nezaručují odpovídající úroveň ochrany údajů, např. USA. Příjemci v USA mohou být certifikováni v souladu se štítem EU-USA na ochranu soukromí a tím zaručit odpovídající úroveň ochrany údajů z hlediska právních předpisů EU o ochraně údajů. Tak přenosy dat Google jsou například založeny na štítu EU-USA na ochranu soukromí. Pokud předáváme Vaše osobní údaje třetím stranám v zemích, které neposkytují odpovídající úroveň ochrany údajů z hlediska právních předpisů EU o ochraně údajů, spoléháme se na vhodné záruky, např. standardní smluvní klauzule přijaté Evropskou komisí. Můžete si vyžádat kopii odpovídajících vhodných záruk tak, že se na nás obrátíte pomocí kontaktních údajů uvedených na konci těchto zásad ochrany osobních údajů. Přístup je omezen na příjemce, kteří potřebují dotčené údaje k plnění svých úkolů.

Délka uchovávání údajů, kritéria délky uchovávání

Vaše osobní údaje budou uchovávány tak dlouho, jak je to pro účely příslušného zpracování údajů nutné. Pokud Vaše osobní údaje pro příslušné účely nadále nepotřebujeme, odstraníme je nebo plně anonymizujeme v našich systémech a záznamech, takže již nebudete moci být identifikováni. Vaše osobní údaje nebudou vymazány ani zcela anonymizovány, pokud budeme muset uchovávat údaje, abychom splnili zákonné nebo úřední povinnosti, např. zákonné povinnosti uchovávání, které mohou vzniknout mimo jiné z obchodního zákoníku nebo daňového zákoníku, ve kterém jsou uváděny doby uchovávání šest až deset let, nebo pokud požadujeme, aby údaje chránily důkazy v promlčecí lhůtě, která je zpravidla tři roky, ale v ojedinělých případech může být až 30 let.

Vaše práva dotčené osoby a jak je uplatnit

Pokud jste poskytli souhlas se zpracováním svých osobních údajů, můžete je kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Toto odvolání nemá vliv na zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu. Pokud vznesete námitku, nebudeme Vaše osobní údaje nadále zpracovávat, pokud to jiný (právní) právní podklad neumožňuje. Pokud však dojde k odvolání a neexistuje žádný jiný právní podklad, musíme osobní údaje okamžitě smazat (čl. 17 odst. 2 pís. b) GDPR).
Podle platných zákonů o ochraně osobních údajů máte jako dotčená osoba údajů právo na informace (čl. 15 GDPR), právo na opravu (čl. 16 GDPR), právo na výmaz (čl. 17 GDPR), právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR) a právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR). Právo na přístup a právo na odstoupení od smlouvy může být za určitých okolností omezeno v souladu s vnitrostátními ustanoveními platných právních předpisů o ochraně údajů. Kromě toho máte právo podat stížnost u orgánu pro ochranu údajů (čl. 77 GDPR).
Za určitých okolností máte právo z důvodů vyplývajících z Vaší mimořádné situace kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týká, z důvodu našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 pís. f) GDPR), (článek 21 sec. 1 GDPR). Kromě toho pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro přímý marketing, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají pro tyto účely, pokud to souvisí s takovým přímým marketingem (čl. 21 odst. 2 GDPR). V takovém případě nebudeme Vaše osobní údaje již nadále pro tyto účely zpracovávat.
K uplatnění svých práv a případných odvolání se prosím obraťte se na následující adresu: Werbegemeinschaft Stern-Center Sindelfingen GbR, Mercedesstraße 12, 71063 Sindelfingen, c/o Multi Germany GmbH.

Šifrování SSL nebo TLS

Tato strana používá z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu,např. objednávky nebo požadavky, které nám zašlete jako provozovatel stránek, šifrování SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte podle změny adresního řádku prohlížeče z „http://“ na „https://“ a ikony zámku v řádku prohlížeče.
Pokud je zapnuto šifrování SSL nebo TLS, nemohou být údaje, které nám poskytnete, přečteny třetími stranami.
Chtěli bychom však upozornit na to, že přenos dat na internetu může vykazovat bezpečnostní mezery. Bezvadná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Používání pluginů

Facebook Pixel
S vaším povolením bude v rámci těchto webových stránek používán za účelem analýzy, optimalizace a ekonomického provozu naší online nabídky takzvaný„Facebook-Pixel“ sociální sítě Facebook, kterou provozuje Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, nebo pokud sídlíte v EU Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.
Facebook je certifikován podle dohody o štítu na ochranu soukromí a nabízí tak záruku dodržování evropských právních předpisů o ochraně osobních údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Pomocí Facebook pixelu je Facebook schopný identifikovat návštěvníky naší online nabídky jako cílovou skupinu pro zobrazování reklam (tzv. „Facebook-Ads“). Proto Facebook pixel používáme ke zobrazování Facebook-Ads, které zobrazujeme pouze těm uživatelům Facebooku, kteří také projevili zájem o naši online nabídku nebo kteří vykazují určité znaky (např. zájmy o určitá témata nebo produkty, což bylo zjištěno podle navštívených webových stran), které zprostředkováváme na Facebook („Custom Audiences“). S pomocí Facebook pixelu chceme také zajistit, aby naše Facebook-Ads odpovídaly potenciálnímu zájmu uživatelů a nepůsobily jako obtěžování. Pomocí Facebook pixelu můžeme také více pochopit účinnost Facebook-Ads pro statistické účely a účely průzkumu trhu tím, že zjistíme, zda uživatelé byli přesměrováni po kliknutí na reklamu na Facebooku na naše webové stránky (tzv. „Conversion“).
Facebook pixel je integrován s Vaším souhlasem při vyvolání naší webové stránky přes Facebook a může do vašeho zařízení uložit takzvanou cookie, tj. malý soubor. Pokud se následně přihlásíte na Facebook nebo navštívíte Facebook a jste přihlášení, návštěva naší online nabídky bude zaznamenána ve Vašem profilu. Údaje shromážděné o Vás jsou pro nás anonymní, takže nemůžeme vysledovat totožnost uživatelů. Údaje jsou však uloženy a zpracovány na Facebooku, takže je možné použít spojení s příslušným uživatelským profilem a může být použito Facebookem i pro vlastní účely průzkumu trhu a reklamy. Pokud bychom měli přenášet data na Facebook pro účely párování, jsou šifrována lokálně v prohlížeči a teprve poté odeslána na Facebook prostřednictvím zabezpečeného připojení https. To probíhá výhradně za účelem porovnání dat zašifrovaných Facebookem.

Zpracování dat Facebookem probíhá v rámci zásad používání dat Facebooku. Další informace a údaje najdete na adrese https://www.facebook.com/policy.php. Speciální informace a podrobnosti o Facebook pixelu a o tom, jak funguje, najdete také v části nápovědi na Facebooku: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.
Proti shromažďování a používání Vašich dat pomocí Facebook pixelu pro zobrazení Facebook-Ads můžete vznést námitku. Pokud chcete nastavit typy reklam, které se Vám na Facebooku zobrazí, můžete přejít na stránku zřízenou Facebookem a řídit se pokyny k nastavení inzerce na základě využití: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Nastavení jsou nezávislá na platformě, tj. přebírají se pro všechna zařízení jako je stolní počítač nebo mobilní přístroje.
Shromažďování svých údajů prostřednictvím Facebook pixelu na našem webu můžete nastavit a zabránit na této webové stránce: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

YouTube
Naše webové stránky používají pluginy z webu YouTube provozovaného Google. Provozovatelem stránek je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. K serverům YouTube se automaticky připojíte, když navštívíte jednu z našich stránek vybavenou pluginem YouTube. Server YouTube bude přitom informován, které z našich stránek jste navštívili.
Pokud jste přihlášeni na účet na YouTube, umožníte Youtube přiřadit Vaše chování při surfování přímo k Vašemu osobnímu profilu. Odhlášením z účtu na YouTube tomu můžete zabránit.
Další informace k nakládání s uživatelskými údaji najdete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Cookies

V online nabídce na různých stránkách používáme takzvané cookies, abychom usnadnili používání našich internetových stránek a umožnili používání určitých funkcí. Cookies jsou malé textové soubory, které se uloží ve Vašem zařízení a ve Vašem prohlížeči.
Většina cookies, které používáme, jsou takzvané „session cookies“. Po skončení Vaší návštěvy budou automaticky smazány. Ostatní cookies zůstávají uloženy ve Vašem koncovém zařízení, dokud je nesmažete. Tyto cookies nám umožňují identifikovat Váš prohlížeč při příští návštěvě.
Můžete také nastavit prohlížeč tak, abyste byli informováni o nasazení cookies a povolili cookies pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijetí cookies v určitých případech nebo obecně nebo povolili automatické vymazání cookies při zavření prohlížeče. Při zakázání cookies může být funkčnost našich internetových stránek omezená.

Název cookie

Typ cookie

První nebo třetí

Lze zablokovat

Relace nebo trvalé

Doba vypršení platnosti

Účel

wordpress_sec

Potřebné cookies

Třetí

 

Relace

14 dnů

Slouží k ověření, že aktuální návštěvník je přihlášený uživatel.

wordpress_logged_in

Potřebné cookies

Třetí

 

Relace

14 dnů

Slouží k ověření, že aktuální návštěvník je přihlášený uživatel

Změna nastavení cookies

Google Analytics

Pokud jste s tím souhlasili, tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google používá takzvané cookies, textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a které umožňují analýzu Vašeho používání internetových stránek. Informace vygenerované cookie o Vašem používání této internetové stránky (včetně Vaší IP adresy) jsou přenášeny na server Google v USA a tam uloženy. Google použije tyto informace za účelem vyhodnocení Vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. Google může tyto informace také předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto údaje jménem Google. Službu Google Analytics používáme výhradně s anonymizační funkcí, ve které je IP adresa zkrácena před přenosem na Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech společnosti Google do USA předána úplná IP adresa a tam zkrácena. Google analyzuje shromážděné informace a předává zprávy o aktivitách používání na našich webových stránkách a poskytuje nám další služby. IP adresa přenášená Vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google. Kromě blokování všech souborů cookie Vaším prohlížečem můžete zabránit zpracování Vašich údajů společností Google stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici na tomto odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Další informace o Google Analytics najdete v zásadách ochrany osobních údajů Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=d. Právním podkladem pro zpracování údajů pro účely analýzy je Váš souhlas dle čl. 6 str. 1 pís. a GDPR.

Doplněk prohlížeče pro deaktivaci Google Analytics
Doplněk prohlížeče k deaktivaci Google Analytics poskytuje návštěvníkovi webové stránky větší kontrolu nad tím, jaká data shromažďuje Google Analytics o přistupovaných webech. Doplněk informuje JavaScript (ga.js) služby Google Analytics o tom, že by do Google Analytics neměly být přenášeny žádné informace o návštěvě webových stránek. Chcete-li tuto funkci používat, stáhněte si doplněk a nainstalujte si jej do aktuálního webového prohlížeče. Doplněk prohlížeče pro deakivaci Google Analytics je k dispozici pro Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox Apple Safari a Opera.
Odkaz: Browser-Add-onClick

Google – všeobecné pokyny

Další informace o zpracování údajů v Google najdete v zásadách ochrany osobních údajů Google. Zde můžete také změnit nastavení v Centru ochrany osobních údajů, abyste mohli spravovat a chránit svá data. Další informace o tom, jak společnost Google používá údaje pro reklamní účely, nastavení a námitky, naleznete na následujících webových stránkách Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de („Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google“), https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ („Používání údajů společností Google při používání webových stránek nebo aplikací našich partnerů"), https://www.google.com/policies/technologies/ads („Využití dat pro reklamní účely“), https://www.google.de/settings/ads („Správa informací, které společnost Google používá k zobrazování reklamy“) a https://www.google.com/ads/preferences/ („Určete, jakou reklamu Vám Google ukazuje“).

Google reCAPTCHA

Wir nutzen „Google reCAPTCHA“ (im Folgenden „reCAPTCHA“) auf dieser Website. Anbieter ist die Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Mit reCAPTCHA soll überprüft werden, ob die Dateneingabe auf dieser Website (z. B. in einem Kontaktformular) durch einen Menschen oder durch ein automatisiertes Programm erfolgt. Hierzu analysiert reCAPTCHA das Verhalten des Websitebesuchers anhand verschiedener Merkmale. Diese Analyse beginnt automatisch, sobald der Websitebesucher die Website betritt. Zur Analyse wertet reCAPTCHA verschiedene Informationen aus (z. B. IP-Adresse, Verweildauer des Websitebesuchers auf der Website oder vom Nutzer getätigte Mausbewegungen). Die bei der Analyse erfassten Daten werden an Google weitergeleitet. Die reCAPTCHA-Analysen laufen vollständig im Hintergrund. Websitebesucher werden nicht darauf hingewiesen, dass eine Analyse stattfindet. Die Speicherung und Analyse der Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse daran, seine Webangebote vor missbräuchlicher automatisierter Ausspähung und vor SPAM zu schützen. Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO; die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zu Google reCAPTCHA entnehmen Sie den Google-Datenschutzbestimmungen und den Google Nutzungsbedingungen unter folgenden Links: https://policies.google.com/privacy?hl=de und https://policies.google.com/terms?hl=de.

Otázky k ochraně údajů

Pokud máte dotazy týkající se ochrany údajů nebo chcete-li uplatnit výše uvedná práva, můžete nás kontaktovat nás následujícím způsobem:

Werbegemeinschaft Kaufpark Dresden 
Dohnaer Str. 246
01239 Dresden

c/o HBB Centermanagement GmbH & Co. KG

Tel.: +49 (0)351 2862 0